واحد بازرسی

 

رئیس بازرسی:
دکتر محمدعلی شاکری

رزومه

کارشناس این واحد:
لیلا هوشمند
تلفن تماس:
96025914

واحد حراست

رئیس حراست:
احمد روجایی
کارشناس این واحد:
زال نژاد
تلفن تماس:
96025871