واحد بازرسی

 

رئیس بازرسی:
دکتر محمدعلی شاکری

رزومه

کارشناس این واحد:
لیلا هوشمند
تلفن تماس:
96025914

واحد حراست

رئیس حراست:
بهزداد کاکاوند
کارشناس این واحد:
آقای محمدی
تلفن تماس:
96025871