مسئول مرکز 1888 شرکت

 

 

 

مسئول سامانه نظارت همگانی سازمان بازرسی شهرداری تهران(1888) در شرکت شهرسالم:

سهیل نیک سرشت


اهداف این مرکز

اين مرکز با عمل به شعار محوري "شهروند مسئول مدير پاسخگو" و با مأموريت "تضمين اثربخشي و سلامت سازماني از طريق توسعه ارتباطات محيطي با رويکرد عدالت محوري و نيز توسعه يادگيري سازماني و فرهنگ مسئوليت پذيري و پاسخگويي در درون و برون سازمان" در نظر دارد نقش خود را جهت ايجاد فرصت برابر براي تمامي شهروندان در دسترسي سهــل و آسان به مديران شهري و نيز تشخيص تهديدها، فرصت ها و آسيب هاي پيرامون مديران شهري ايفا نمايد. در واقع مرکز نظارت همگاني شهرداري تهران با در نظر گرفتن اهدافي چون:

        توسعه و تعميق فرهنگ نظارت همگاني در جامعه

        ارتقاي سطح اعتماد ،مشارکت معنادار و رضايتمندي عمومي

        توانا سازي شهرداري جهت بهبود مستمر

        بستر سازي اطلاعاتي براي ارتقاي انطباق و سازگاري محيط و سازمان شهرداري

از زمان تأسيس تاکنون تلاش نموده با بهره گيري مطلوب از ابزارهاي ارتباطي نوين به ويژه تلفن چهار رقمي 1888، مسئوليت دريافت، پيگيري و رسيدگي به نظرات شهروندان در قالب انتقاد، پيشنهاد، شکايت و تقدير از عملکرد کارکنان و برنامه هاي تمامي واحدهاي تابعه شهرداري تهران را بر عهده گيرد تا شهروندان تهراني بتوانند خواسته ها و انتظارات به حق خود را از مديريت شهري مطرح نموده و از اين طريق امکان پيگيري و رسيدگي دقيق، سريع و شفاف براي آنان فراهم گردد. بي ترديد هم زمان با به کارگيري روش هاي سيستمي، توسعه و نهادينه سازي مفهوم نظارت همگاني در سطح جامعه با تکيه بر برنامه هاي فرهنگي و گسترش تعاملات اجتماعي علاوه بر اعتمادسازي متقابل بين شهروندان و مديران شهري، موجبات مشارکت وسيع اقشار مختلف اجتماعي را در ارتقاي سطح سلامت سازماني و اثربخشي عملکرد مديريت شهري فراهم خواهد ساخت.

بسط مفهومی نظارت همگانی

نظارت
نگاه کردن به چيزي براي يافتن اطلاعات
نگاه آگاهانه و زيرکانه (عالمانه)
نگاه عبرت گيرانه
درک و فهميدن چيزي يا وضعيتي که انعکاس داده مي شود
تصويرسازي و انعکاس اتفاقاتي که در وضعيت موردنظر اتفاق مي افتد
حصول اطمينان از انجام چيزي يا واقع شدن امري
کمک کردن
راهنمايي کردن براي طي مسيري

همگاني
از سوي / براي مردم
ارائه شده از سوي حکومت براي همگان
شناخته شده براي اکثريت مردم
غيرمحرمانه
دربرگيرنده اشخاص، مؤسسات و نهادهاي مردمي (عمومي)

تعریف نظارت همگانی

نظارت همگاني، تلاشي است مستمر، درازمدت و کل­نگر در گستره سيستم که در يک بستر تعاملي با محيط، به گردآوري، تشخيص و ارائه بازخورد مي­پردازد. اين تلاش به منظور توسعه قابليت و شايستگي سازمان در زمينه مشکل­گشايي و افزايش توانايي آن براي سازواري با شرايط و اقتضائات محيط خود، توسعه راه حل­هاي سازماني جديد و خلاقانه و توسعه ظرفيت خودنوسازي سازمان در راستاي تأمين و تضمين سلامت و اثربخشي سازماني آن صورت مي­پذيرد.
در اين مفهوم، نظارت همگاني، به صورت يک فرايند مستمر (و نه قطعي) و به معناي همراهي مستمر با سيستم (سازمان) تجلي مي­يابد. به عبارتي در اين حالت، نظارت به معني پايش نقطه­اي مدنظر نيست. بلکه به صورت يک پويش (همراهي) مستمر با سيستم، صبغه­اي توسعه­اي (تعامل سيستمي جهت­دهنده) به خود مي­گيرد و در پرتو يادگيري­هاي گذشته و حال، سيستم را به سمت آينده مناسبت­تري سوق مي­دهد ... نظارت همگاني به عنوان يک ساز و کار بازخوردي آگاهانه و مستمر، امکان تحقق الگوي مديريت مبتني بر تنظيم و کنترل همگام و پيشرو سيستم (سازمان) را فراهم مي­آورد و بدين جهت به سازمان در جهت حرکت هوشمندانه به سوي مطلوبيت و اثربخشي بيشتر کمک مي­کند.