روح الله چوبلی

مدیر روابط عمومی و امور بین الملل
رزومه

 

مسئــول سمعـی و بصـری

علـی نقّـاش


مسئول انتشارات و تبلیغات

وحید شمس

------------------------------------------------------------------

کارشناسان روابط عمومی

مهین السادات دهقانی

مینا اصغرزاده

پریوش نظری

شرح وظایف

1.     تحلیل و تشرِیح ارزش ها ، ویژگی ها ، دیدگاه ها ، برنامه ریزی های شرکت از طریق :

·        همكاری با مطبوعات ، رادیو و تلویزیون

·        فعالیت های انتشاراتی و تبلیغی

·        مشاركت در برگزاری مجالس، گردهمائی ها و نمایشگاه های داخلی

·        مشاركت در برگزاری مجالس و نمایشگاه های خارجی

·        ساخت فیلم و تیزرهای تلویزیونی

·        جمع آوری و تمركز اطلاعات و اخبار مربوط به فعالیت ها، اقدامات، طرح ها و برنامه های دستگاه مربوطه

2.     به منظور تنظیم سِیاست های خبرِی و تبلیغاتی و اجراِی طرح های  انتشاراتی و آماده نمودن اذهان عمومی از طریق :

·        حضور در جلسات مهم دستگاه ذیربط و ارتباط مستقیم و مستمر با مسئولین

·        درِیافت گزارش فعالیت ها، طرح ها و برنامه های دوایر مختلف دستگاه ذیربط

·         جمع آوری هرگونه اخبار و اطلاعات مورد نیاز

·        برقراری ارتباط مستقیم با مردم و رسانه هاِی خبری       

3.     تهِیه طرح تیپ تبلیغاتِی در مورد فعالیتها و سیاستها دستگاه ذیربط

4.      فراهم آوردن زمینه تفاهم متقابل مخاطبین و مسئولین از طرِیق :

·         برگزارِی مصاحبه با وسایل ارتباط جمعی

·         برگزاری ملاقات عمومی

·          برپاِیی سخنرانی ها

5.      اِیجاد حسن رابطه بین كاركنان و مسولین دستگاه مربوطه از طریق برقراری جلسات داخلی

6.      تهِیه و تدوین اخبار ، بیانیه ها، اطلاعِیه ها، آگهِی ها و پیام های دستگاه مربوطه و ترتیب دادن نشر و انعكاس آن در رسانه های جمعی

7.     بررسی مطالب مطروحه در وسایل ارتباط جمعی و مجامع عمومی در رابطه با فعالیت های شرکت به منظور اطلاع رسانِی ، انعكاس به مسولین و درصورت لازم پاسخگویی به آن ها

8.     نظارت و اجراِی امور انتشاراتی دستگاه ذیربط

9.      ایجاد اداره كتابخانه و آرشیو اطلاعاتی و مطبوعاتی

10.       انجام تبلیغات داخلی در حوزه دستگاه مربوطه

11.        بررسی دیدگاه ها و سنجش افكار عمومی در چهارچوب وظایف محول در ارائة نتایج حاصله به مسئولین دستگاه به منظور اتخاذ روش های اجرای مطلوب و تدوین طرح ها و برنامه ها

12.        تهیة عكس، اسلاید و فیلم از فعالیت های دستگاه مطبوع و ایجاد آرشیو سمعی و بصری

13.        انتشار عملكرد دستگاه ذیربط

14.        مشاركت و برنامه ریزی جهت برگزاری سمینارها، كنفرانس ها، نماِیشگاه ها و میهمانی های رسمی

15.        تحلیل محتوای مطبوعات در خصوص فعالیت های شرکت

16.        انجام سایر اموری كه برحسب ضرورت از طریق بالاترین مقام دستگاه ذیربط جهت اقدام، ابلاغ می گردد.

فرآیندها