مدیرعامل


دکتر حمید چوبینه

دریافت رزومه

به قلم مدیر عامل

نوسازی و نگهداشت شهر تهران، توسعه فضای سبز، دفع و بازیافت زباله، بهبود ترافیک و خدماتی که توسط واحدها و مناطق و همچنین سازمان هایی نظیر آتش نشانی، بهشت زهرا، ترمینالها، میادین و شرکت واحد اتوبوسرانی و .... ارائه می گردد به گونه ای بر عهده کارکنان شهرداری تهران می باشد. این کارکنان در انجام وظایف محوله با عوامل و شرایط غیر بهداشتی و ناایمن گوناگون مواجه اند که سلامتی را به مخاطره می اندازد. برخورداری از نیروی انسانی سالم و کار آمد در شهرداری تهران، ایجاب مینماید که کارکنان شاغل و خانواده آنان تحت پوشش خدمات بهداشتی و درمانی مناسب قرار گیرند. از اینرو حسب تعریفی که از شهر سالم وجود دارد مبنی بر شهری که در آن با ایجاد و گسترش شرایط فیزیکی و اجتماعی و زیست محیطی و استفاده بهینه از منابع و امکانات موجود، محیطی فراهم شود که در اثر آن مردم و جامعه ضمن حمایت از یکدیگر و مشارکت گروهی، قابلیت خود و جامعه را به حداکثر ممکن برسانند شرکت شهر سالم ارائه خدمات (بهداشتی ـ درمانی و سالم سازی) به کارکنان شهرداری و خانواده آنان همچنین شهروندان تهرانی را سرلوحه وظایف خود در جهت رسیدن به هدف شهر سالم که همانا قرار دادن سلامت بعنوان محور اصلی و مرکزی برنامه های کاری اجتماعی، فرهنگی، سیاسی شهرداری ها و دولتهای محلی می باشد، قرار داده است.

اعضای هیات مدیره

 

رئیس هیات مدیره:

دکتر علی قاسمی ماژین

 

********************

نائب رئیس و عضو هیات مدیره:

 دکتر شهردام ودودی

 

********************

 عضو هیات مدیره:

دکتر حمید چوبینه


********************

عضو هیات مدیره:

دکتر فرزانه ترکان


 

********************

عضو هیات مدیره:

دکتر رامین مهرداد