افتخارات شرکت شهرسالم

رتبه قابل تقدیر در معیار فناوری در هشتمین جشنواره ساب پرتال های شهرداری تهران 1394


خط مشی سیستم مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست شهرداری تهران

 

 

 
 عضو شورای سیاستگذاری جامعه ایمن

 

 
الحاق مناطق 4، 5، 10، 20 و 21 به شبکه جهانی جوامع ایمن

 

 

 
 پنجمین نمایشگاه بین المللی محیط زیست در ایران

 

 

  پنجمین جشنواره ساب پرتالهای شهرداری تهران - اسفند 1392 چهارمین جشنواره ساب پرتالهای شهرداری تهران - اسفند 1391