تاریخچه شرکت شهرسالم

شرکت شهر سالم شهرداري تهران در تاريخ 7/2/1372 طي شماره 96765 ثبت شرکتها به منظور فراهم آوردن کليه زمينه هاي لازم و تهيه امکانات جهت ارائه خدمات بهداشتي-درماني به پرسنل شهرداري تهران، به عنوان يکي از زير مجموعه هاي حوزه مشاور پزشکي شهرداري تهران تاسيس گرديد.

اين حوزه با هدف دستيابي به سطوح مختلف عدالت اجتماعي در ابعاد اقتصادي، فرهنگي، اجتماعي و پاسخگويي به نيازهاي اساسي مردم در پرداختن به سلامت عمومي شهروندان راه اندازي گرديده و از انتهاي سال 78، در پي انحلال حوزه مشاور پزشکي و بدليل تغيير و تحول در ساختار سازماني شهرداري تهران و ورود شوراهاي اسلامي در عرصه مديريت شهري، ارائه خدمات بهداشتي و درماني تحت مديريت و سرپرستي شرکت شهر سالم قرار گرفت، از آن پس اين شرکت فعاليتهاي خود را زير نظر حوزه معاونت امور اجتماعي و فرهنگي ادامه داده و پس از تصويب لايحه ساماندهي شرکتها و سازمانها توسط شوراي اسلامي شهر تهران مقرر گرديد شرکت زير نظر حوزه معاونت مالي و اداري براي اجراي اهداف تعيين شده در ماده پنج اساسنامه که بخشي از وظايف شهرداري تهران مي باشد به فعاليت خود ادامه دهد.

عمده فعاليت شرکت پس از تاسيس، هدايت درمان مستقيم بواسطه راه اندازي درمانگاههاي مناطق شهرداري تهران بوده است. آنگونه که به دنبال اخذ موافقت اصولي از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي مبني بر راه اندازي يک مرکز بهداشتي-درماني در هر منطقه شهرداري تهران اقدام به تاسيس مراکز مذکور نموده و در حال حاضر داراي تعدادي درمانگاه در مناطق 22 گانه تهران مي باشد. در ابتداي سال 1383، راهبري درمان غير مستقيم شهرداري تهران و بيمه درمان شهرداري که ضوابط آن توسط آئين نامه درماني و مصوبات شوراي درمان شهرداري تهران تعيين مي گردد به شرکت شهر سالم شهرداري تهران واگذار گرديد.