منابع انسانی

مدیر اداره منابع انسانی:
خانم دکتر یعقوب پور
 تلفن تماس:
96025888

 مسئول رفاه:
محدثه نیکزاد طهرانی

مسئول آموزش:
صغری مرادی

کارشناسان امور اداری:
محمدرضا جلیلوند

فاطمه فکری

معصومه دیم کار

مژگان میرزایی

فناوری و اطلاعات

 

 

مدیر فناوری و اطلاعات:
حمید حامد

رزومه

تلفن تماس:
96025930


 کارشناسان فناوری و اطلاعات:

فرزانه قاسمی فر

یاسمن مهماندوست

مسعود ابراهیمی

ندا نادری

حسام کریم

برنامه و بودجه

مدیر برنامه و بودجه:
محمدرضا مرادخانی

رزومه

تلفن تماس:
96025874

کارشناسان واحد برنامه و بودجه:
نوشین ناظریان

مسعود حق شناس