منابع انسانی

مدیر منابع انسانی:
جلال الدین صدری
تلفن تماس:
96025888

 مسئول رفاه:
محدثه نیکزاد طهرانی

مسئول آموزش:
صغری مرادی

کارشناسان امور اداری:
فاطمه فکری

امین رضایی

فناوری و اطلاعات

 

 

مدیر فناوری و اطلاعات:
حمید حامد

رزومه

تلفن تماس:
96025930


 

کارشناسان فناوری و اطلاعات:

فرزانه قاسمی فر

سمیه فرزاد پور

یاسمن مهماندوست

مسعود ابراهیمی

پوریا عبدلی فر

امین آریانا

برنامه و بودجه

مدیر برنامه و بودجه:
محمدرضا مرادخانی

رزومه

تلفن تماس:
96025874

کارشناسان واحد برنامه و بودجه:
نوشین ناظریان

مسعود حق شناس