پرونده پزشکیسازمانهای مستقل که دارای دفترچه بیمه شهرداری تهران هستند

می توانند سابقه بیمه شدگان خود را از طریق این سامانه مشاهده نمایند.