سامانه چکاپ درمانی

 

 

 

 

از طریق این سامانه کارشناسان و پزشکان معاونت بهداشت

می توانند جهت مشاهده پرونده سلامت الکترونیکی پرسنل شهرداری تهران اقدام نمایند.