حوزه دفتر

 

مشاور مدیرعامل و مدير حوزه دفتر رياست

----

 شرح وظایف دبیرخانه

- دريافت برنامه ها ، خط مشي و دستور کار از مديريت شرکت
- تقسيم کار و تعيين وظائف و مسئوليتها و اختيارات بخشهاي مختلف امور پشتيباني عمومي و نظارت بر حسن انجام وظايف وامور محوله به آنها وانجام تغييرات و جابجايي در مواقع ضروري بمنظور ايجاد تسهيلات لازم وتسريع در انجام امور پشتيباني عمومي
- برنامه ريزي و نظارت بر امور مربوط به خدمات موتوري شرکت شامل هماهنگ کردن درخواستهاي تردد واحد هاي مختلف ، استفاده کامل از وسايل نقليه موجود براي رفع احتياجات شرکت ، رسيدگي به مصارف گوناگون وسائل نقليه و تعميرات مربوطه و رعايت دستورالعملها در زمينه تعمير ونگهداري ، بهره برداري صحيح ، انجام بموقع سرويس ها وتعميرات وسائل نقليه­ و ساير اقدامات ضروري دراين موردونظارت برحسن انجام­کار خدمت دهندگان مربوط به شرکت
- برنامه ريزي و نظارت بر امور مربوط به پذيرايي ها در شرکت ،جلوگيري از اسراف ، تهيه وتدارک منظم مواد ولوازم مورد نياز ونحوه توزيع بين کارکنان
- نظارت بر امور مربوط به بهره برداري ، تعميرات و نگهداري ساختمان ، تاسيسات ، آب ، برق وتلفن و گياهان داخل ساختمان و نيز استفاده از خدمات اشخاص و موسسات بخش خصوصي در اين زمينه ها در صورت لزوم و هماهنگيهاي لازم
- نظارت بر امور مربوط به نظافت و اصول بهداشتي داخلي اتاقها، سالنها ، واحد ها و ساير اماکن شرکت وهمکاري در تنظيم برنامه هاي مربوطه
- انجام هماهنگي و نظارت بر فرآهم آوردن در فعاليتهاي اجتماعي ، اعياد مذهبي ، جشنها و .... با همکاري روابط عمومي ياواحدهاي ذيربط
- انجام هماهنگي ، نظارت و حصول اطمينان از آماده بودن وسايل پذيرايي براي تکريم ارباب رجوع
- تهيه درخواستهاي خريد وحصول اطمينان از کنترل مصرف و انجام بموقع آن
- نظارت و سرکشي به قسمتهاي مختلف شرکت بمنظور حصول اطمينان از حسن گردش امور و انجام صحيح و بموقع کارها در ارتباط با وظايف محوله به واحد
- نظارت مستمر بر فعاليتها و اقدامات کارکنان بخشهاي مختلف تحت نظر بمنظور حصول اطمينان از حسن انجام کارها توسط آنان
- ا يجاد هماهنگي بين فعاليتهاي بخشهاي مختلف امور پشتيباني عمومي و برقراري توازن و رابطه منطقي با ساير واحدها بمنظور جلوگيري از تراکم وتاخير و رکود کارها
- همکاري در تهيه و تنظيم دستور العملهاي لازم جهت اجراي قوانين و مقررات جاري و خط مشي ها در ارتباط با انجام وظايف مختلف واحد تحت سرپرستي و نظارت بر رعايت و حسن اجراي آنها
- امضاء کليه مکاتبات ، احکام و اسناد در ارتباط با وظايف محوله به واحد طبق ضوابط و در حدود اختيارات تفويض شده
- شرکت در جلسات مسئولين بمنظور ارائه گزارش هاي مربوط به عملکرد هاي واحد تحت سرپرستي و نتايج حاصله و توجيه عمليات انجام شده وطرح مشکلات وموانع و نارسائيها وارائه راه حلها و پيشنهادها و نظرات مشورتي و تخصصي در ارتباط با امور مربوط به اداري و پشتيباني
- نظارت بر انجام حضور و غياب و کنترل کارکنان تحت سرپرستي و رسيدگي به امور پرسنلي وساير مسائل مربوط به آن
- ارزيابي افراد تحت سرپرستي از نظر کارآئي ، خلاقيت ، انضباط و .... در مقاطع مختلف و تشويق و تنبيه بموقع آنان
- نظارت بر بررسي ، تعيين و سفارش و درخواست بموقع نيازمنديهاي منطقي واحد تحت سرپرستي و پبگيريهاي لازم بمنظور تامين آنها
- نظارت و رعايت نظم و اجراي اصول ومقررات ايمني وحفاظتي و بهداشتي و ساير دستورالعملهاي داخلي شرکت
- انجام ساير اموريکه برحسب مورد از طرف مديريت احاله مي گردد

مسئول دفتر مديرعامل
سهيل نيک سرشت

مسئول دفتر مدیرعامل
مهدی منصوری

مسئول دبيرخانه
اسحاق مینایی