دانلود راهنماي سامانه                     دانلود بخشنامه تائيد دارو پزشکان و مراکز درماني طرف قرارداد از طريق اين سامانه مي توانند اطلاعات و گزارشات مربوط به اسناد درماني خود در معاونت درمان شرکت شهرسالم را مشاهده نمايند.


همچنين داروخانه هاي طرف قرارداد از طريق اين سامانه داروهايي که نياز به تائيديه دارند را مي توانند تائيد بفرمايند.

 

بيمارستان هاي طرف قرارداد نيز جهت ثبت معرفي نامه هاي بستري مي توانند از طريق اين سامانه اقدام نمايند.