معرفی کمیسونها و شوراهای درمانی

کمیسیون پزشکی

متشکل از نمایندگان شهرداری و پزشکان متعهد که در روزهای دوشنبه تشکیل و درخصوص پرونده ای خارج از تعهدات بیمه (دارو، تجهیزات جراحی، گفتاردرمانی، کاردرمانی، خدمات ویزیت در منزل، ...) اظهار نظر می نمایند. لازم به توضیح است پرونده های بیماران قبل از روز دوشنبه آماده می گردد.

اعضایی که حق امضا دارند:

1.     معاون منابع انسانی

2.     مدیر کل رفاه

3.     مدیرعامل شهر سالم

4.     پزشک معتمد

5.     پزشک معتمد

کمیسیون استعلاجی

روزهای سه شنبه پرونده های استعلاجی کارمندان بر اساس آئین نامه مصوب استعلاجی ها ارسالی از طرف سازمان متبوع کارمند  توسط پزشک معتمد شهرداری (پزشک معتمد) مورد بررسی قرار می گیرد.


کمیسیون اعصاب و روان

این کمیسیون متشکل از پزشکان معتمد اعصاب و روان و نماینده سازمان بازنشستگی(حسب مورد) تشکیل و در خصوص پرونده های مرتبط با بیماری اعصاب و روان یا پرونده های از کارافتادگی فرزندان پرسنل (اعم از بازنشسته و رسمی) تشکیل می گردد.

1.     مدیر درمان غیرمستقیم

2.     متخصص اعصاب و روان

3.    متخصص اعصاب و روان

4.     معاون سازمان بازنشستگی

شورای درمان

در این جلسه ضوابط و مقررات و سطح تعهدات بیمه درمانی کارکنان شهرداری تهران ( متشکل از مجموعه مدیران ارشد شهرداری و پزشکان معتمد) تعیین و  ابلاغ می گردد.

1.     معاون مالی و اقتصادی: رئیس شورای درمان

2.     معاون توسعه منابع انسانی: عضو شورای درمان

3.     مدیر کل امور مالی و اموال: عضو شورای درمان

4.     مدیر کل بودجه: عضو شورای درمان

5.     مدیر کل منابع انسانی: عضو شورای درمان

6.     مدیر کل رفاه: عضو شورای درمان

7.     مدیرعامل شرکت شهرسالم: عضو شورای درمان

8.     سه تا پزشک معتمد: عضو شورای درمان