معرفی کمیسونها و شوراهای درمانی

 

متشکل از نمایندگان شهرداری و پزشکان مشاور که در روزهای سه شنبه تشکیل و در خصوص پرونده ای خارج از تعهدات بیمه اظهار نظر می نمایند.

اعضایی که حق امضا دارند:
1- مدیر عامل محترم شرکت  شهر سالم ( رئیس کمسیون پزشکی)
2- مدیر کل رفاه تعاون و خدمات اجتماعی به عنوان عضو
3- معاون درمان شرکت شهر سالم ( به عنوان عضو و دبیر فنی)

4-معاون درمان اداره کل رفاه تعاون و خدمات اجتماعی (به عنوان عضو ودبیر اجرایی)

5- سه نفر پزشک متخصص به عنوان عضو

کمسیون استعلاجی :

گواهی های استعلاجی پزشکی بر اساس مدت , در مرجع مربوطه به شرح جدول زیر مورد بررسی قرار خواهد گرفت:

مدت استراحت پزشکی

مرجع تایید استراحت پزشکی

1 تا 3 روز در ماه

مقام واجد صلاحیت در واحد مربوطه

از 3 روز تا 3 ماه

(مرخصی های مستمر کمتر از 3 روز در ماه های متوالی)

پزشکان معتمد تعیین شده توسط

کمسیون پزشکی

از 3 ماه به بعد

کمسیون پزشکی

 

شواری عالی ارتقا سلامت :

ضوابط و مقررات و سطح تعهدات بیمه درمانی کارکنان شهرداری تهران توسط مدیران ارشد عالی ارتقا سلامت تعیین و ابلاغ میگردد " که شامل اعضا زیر میباشد:
1- معاون توسعه منابع انسانی
2-مدیر کل رفاه تعاون و خدمات اجتماعی

3-مدیر کل برنامه ریزی و آموزش

4- مدیر کل مالی و اموال

5- مدیر عامل شرکت شهر سالم

6-سه نفر پزشک متخصص

7- مدیر عامل سازمان بازنشستگی

8-مدیر کل بودجه

9- معاون درمان اداره کل رفاه (دبیر شورا)

10-دونفر کارشناس خبره در حوزه های مرتبط بنا به تشخیص رئیس شورا