سرپرست بازرگانی و تجهیزات

سرپرست واحد تجهیزات و بازرگانی

خانم دکتر صغری حاجیلو

کارکنان این واحد


تکنيسين يونيت دندانپزشکي:
مهران مهرزاد
کارشناس امور مالي:
خانم شريعت

شرح وظایف

شرح وظايف مديريت بازرگاني و تجهيزات
- مديريت و نظارت بر کليه امور واحد بازرگاني و تجهيزات پزشکي
شرح وظايف کارپرداز
- خريد تجهيزات اداري شامل مصرفي و غيرمصرفي
- خريد تجهيزات دندانپزشکي شامل مصرفي و غيرمصرفي
- خريد تجهيزات پزشکي شامل مصرفي و غيرمصرفي
- خريد اقلام مورد نياز بيماران کميسيون پزشکي
- کارشناسي و بررسي خريد اقلام مصرفي اعم از اداري، پزشکي و دندانپزشکي
- تحويل اقلام خريداري شده طبق قبض انبار به انبار شرکت
- تنظيم اسناد و تنخواه گردان
شرح وظايف تکنيسين تجهيزات دندانپزشکي
- بازديد و سرويس يونيتهاي دندانپزشکي
- تعمير و سرويس تجهيزات دندانپزشکي
شرح وظايف کارشناس اسناد پزشکي
- پيگيري تجهيزات و هزينه هاي درمان بيماران کميسيون پزشکي جهت صدور چک
- تحويل چک جهت هزينه هاي خريد تجهيزات پزشکي مورد نياز در خصوص عمل جراحي بيماران کميسيون پزشکي به شرکتهاي مربوطه و اخذ فاکتور جهت ارائه اسناد پزشکي
شرح وظايف کارشناس تجهيزات پزشکي
- تهيه شناسنامه و سوابق تجهيزات دندانپزشکي
- بازديد دوره اي از تجهيزات موجود در کليه مراکز درماني تابعه شرکت، اعم از کاليبراسيون و تعميرات
- کارشناس فني و بررسي خريد تجهيزات پزشکي غيرمصرفي
- ارجاع تجهيزات پزشکي به شرکتهاي نماينده جهت رفع نقص
شرح وظايف کارمند ترابري
- آوردن اقلام خريداري شده از بازار و تحويل آن به انبار شرکت