مراجعین محترم قبل از دریافت نوبت به موارد زیر توجه فرمائید:

- در حال حاضر فقط بیمه شدگان شهرداری تهران با دفترچه رفاه قادر به ثبت نوبت دهی اینترنتی می باشند

- ثبت نوبت دندانپزشکی فقط در مرکز درمانی و با تائید دندانپزشکان صورت می پذیرد

- جهت ورود به سامانه شماره بیمه شهرداری بصورت کامل، شماره سریال دفترچه (صفحه اول زیر آرم شهرداری) و کد ملی نیاز می باشد

- ثبت نوبت فقط با تائید پیامک دریافتی توسط شما کامل میشود