مراجعین محترم:

- این سامانه جهت تسهیل دسترسی شما به خدمات درمانی شرکت طراحی شده است و در آن می توانید حسب نیاز خود به خدمات درمانی، مرکز درمانی مورد نظر و حتی پزشک درمانگر ، نوبت دریافت خدمت را انتخاب نمایید و دیگر نیازی به هرگونه تماس یا آمد و شد برای نوبت گیری نخواهید داشت.

- استفاده از خدمات پزشکی عمومی و دندانپزشک عمومی نیاز به دریافت نوبت از این سامانه ندارد.


نسخه آزمایشی(سامانه در حال ارتقاء می باشد)