معاونت بهداشت شهر سالم شهرداری تهران


 

سرپرست معاونت بهداشت و پیشگیری: 
دکتر امیر حاجی نور محمدی
رزومه

گروه بهداشت حرفه ای

گروه بهداشت محیط

گروه طب کار

واحد آزمایشگاه

واحد آموزش و پژوهش

امور پایگاه های بهداشت و ایمنی

اعلانات بهداشت