معاونت بهداشت شهر سالم شهرداری تهران

 


 

سرپرست معاونت پیشگیری و بهداشت

                                                                                                                                                          

دکتر امیرحاجی نورمحمدی

گروه بهداشت حرفه ای

گروه بهداشت محیط

گروه طب کار

واحد آزمایشگاه

واحد آموزش و پژوهش

امور پایگاه های بهداشت و ایمنی

اعلانات بهداشت