مراکز طرف قرارداد با بیمه شهرداری تهران

 

 دانلود راهنمای سامانه


در اين سامانه مي توانيد آدرس و شماره هاي تماس پزشکان و مراکز درماني طرف قرارداد

با بيمه خدمات درماني شهرداري تهران را در مناطق مختلف بيابيد.