تاریخچه سیستم مدیریت ایمنی، بهداشت و محیط زیست

متعاقب تدوين سيستم هاي مديريت زيست محيطي و ايمني و بهداشت شغلي در سال هاي 1996 و 1999 و كسب موفقيت حاصل از استقرار اين سيستم هاي مديريتي در سازمان هاي مختلف، صنعت نفت با توجه به رويكرد توجه به موضوعات بهداشت، ايمني و محيط زيست در پي تدوين استانداردهاي تخصصي صنعت پر مخاطره نفت برآمده و در اين راستا شركتهاي نفتي معتبر جهان نظير Shell ، (British Petroleum)BP ، Total، انجمن بين المللي توليد كنندگان نفت و گاز (OGP) و غيره به تدوين راهنماي استقرار و توسعه سيستم مديريت بهداشت، ايمني و محيط زيست (HSE-MS) پرداختند.
در اواخر سال 1380 پيرو تاييد وزير نفت مبني بر استقرار سيستم مديريت HSE در اين وزارتخانه، شوراي مركزي نظارت بر ايمني و آتش نشاني، نسبت به انتخاب و ترجمه خطوط راهنماي HSE-MS تدوين شده توسط OGP همت گمارد و بدين ترتيب سيستم مديريت HSE در ايرانه به صورت رسمي مطرح گرديد.
در شهرداري تهران نيز در راستاي تحقق سند چشم انداز 20 ساله جمهوري اسلامي ايران در افق 1404 شمسي، لزوم استقرار سيستم مديريت HSE توسط شوراي اسلامي شهر تهران طي مصوبه اي ابلاغ گرديد. به منظور اجرايي نمودن اين مصوبه شهردار محترم تهران جهت دستيابي به چشم انداز و رسالت سازماني شهرداري تهران و هدف بنيادين دستيابي به توسعه پايدار شهري، خط مشي سامانه مديريت بهداشت، ايمني و محيط زيست شهرداري تهران را طي نامه­­ي به شماره 512312/8710، مورخ 17/12/87 به معاونان، مشاوران، شهرداران مناطق بيست و دوگانه، مديران کل ستادي و مديران عامل سازمان­ها و شرکت­هاي تابعه وابسته شهرداري ابلاغ نمود و شرکت شهر سالم را بعنوان متولي طراحي و استقرار سامانه مديريت HSE در شهرداري تهران برگزيده­ و مسئوليت اجراي خط مشي HSE، تدوين برنامه­هاي راهبردي، تعيين اهداف کلان، تبيين و عملياتي نمودن طرح­ها، برنامه­ها و ارزيابي شاخص­هاي کليدي عملکرد را به اين شرکت واگذار کرد.

اهداف سازمانی دبیرخانه سامانه مدیریت ایمنی، بهداشت و محیط زیست شهرداری تهران -- HSE

- تدوين و اجراي طرح جامع استقرار سيستم مديريت بهداشت، ايمني و محيط زيست در شهرداري تهران و يكپارچه سازي فعاليت ها و امكانات سازماني HSE در راستاي تحقق سند چشم انداز بيست ساله جمهوري اسلامي ايران در افق1404 و دستيابي به شهر پايدار
- يکپارچه سازي و بهبود سيستم هاي موجود مرتبط با بهداشت، ايمني و محيط زيست، جلوگيري از موازي کاري ها و کاهش هزينه هاي حاصل از نگهداري سيستم هاي جداگانه در شهرداري تهران
- شناسايي قابليت هاي شهرداري تهران جهت استقرار سيستم مديريت HSE و دستيابي به شاخص هاي توسعه پايدار شهر
- تعيين الزامات قانوني و استانداردهاي سيستم مديريت HSE شهرداري تهران
- اولويت بخشي به مقوله هاي بهداشت، ايمني و محيط زيست در سطح شهرداري تهران

طراحی و استقرار سامانه مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست در سازمان ها، ادارات، مناطق و شرکت های وابسته به شهرداری تهران

امروزه مديريت شهري بدون اثرات نامطلوب بر سلامت انسان، محيط کار و محيط زيست، تنها از طريق استراتژي «توسع? پايدار» امکان پذير است. بر همين اساس شهرهاي پايدار و توسعه يافته، استقرار و توسعه سيستم مديريت بهداشت، ايمني و محيط زيست (HSE-MS) را به عنوان رويکردي سيستماتيک در دستور کار خود قرار داده اند تا همواره در ايجاد شهري سالم و دور از هر گونه حادثه، خسارت، آسيب و ضايعات همراه با افزايش بهره وري، کسب منافع اقتصادي و تقويت سلامت گام بردارند.
نگاهي گذرا به عملکرد کلي سيستم مديريت بهداشت، ايمني و محيط زيست در ساير سازمان ها مؤيد اين واقعيت آشکار و انکار ناپذير مي باشد، که در ساي? اين سيستم مديريتي، فعاليت هاي بهداشت، ايمني و محيط زيست هدفمند شده، مديريت ارشد وکارکنان متعهد گرديده، صلاحيت ها، نقش ها و مسئوليت ها تعريف و منابع مورد نياز تأمين گرديده است.
حذف بسياري از حوادث و آثار زيان بار بر شهروندان و محيط زيست، حركت در راستاي توسعه پايدار، افزايش بهره وري و رشد و بالندگي نيروي انساني از جملة ديگر دستاوردها و موفقيت هاي آن است. با پايه گذاري سيستم مديريت HSE در شهرداري تهران، فناوري، تکنولوژي و استانداردها در تقابل با موضوعات بهداشت، ايمني و محيط زيست به صورت همسان و سازگار با يکديگر مورد استفاده قرار مي گيرند و يک فرهنگ ارتقاء يافته شکل گرفته و در سايه اين سيستم، خطرات به طور کامل شناسايي، ارزيابي و کنترل شده و از افراد با صلاحيت در امور HSE استفاده مي شود و همچنين کاهش معناداري در نرخ حوادث ايمني، بهداشتو زيست محيطي بوقوع پيوسته در کلان شهر تهران مشاهده خواهد شد.
انتظار مي رود پس از ايجاد و استقرار اين سيستم مديريتي، شهرداري تهران با الگو شدن براي ديگر شهرهاي کشورمان به دستاوردهاي ارزشمندي در بخش اقتصادي ، نيروي انساني ، فرايندهاي داخلي شامل کاهش خطرات تا حد ALARP ، افزايش اقدامات پيشگيرانه و همچنين رشد و يادگيري شامل افزايش سطح آموزش، مهارتها و يادگيري کارکنان در زمينه HSE و بهبود و ارتقاء سطح فرهنگ HSE دست يابد.
در حال حاضر منابع مالي موردنياز جهت پيشبرد پروژه هاي استقرار سامانه مديريت HSE در 10 منطقه شهرداري تهران که به عنوان اولويت هاي 10 گانه سال 1391 مشخص گرديده تامين شده و با انتشار آگهي فراخوان شناسايي و ارزيابي پيمانکاران مشاور فعال در زمينه استقرار سيستم مديريت HSE از ميان تعداد 20 شرکت که مدارک و مستندات خود را ارائه کردند، 8 پيمانکار واجد صلاحيت هاي علمي و عملي مشخص و با آن ها قرارداد منعقد شد. هم اکنون و پس از امضاي تفاهم نامه هاي مشترک همکاري با مناطق 2، 3، 6، 7، 8، 9، 10، 11، 13 و 22 شهرداري تهران پروژه به طور رسمي آغاز شده و پيمانکاران مشاور فعاليت هاي خود را با فاز مطالعاتي «شناخت و تحليل شکاف» آغاز نموده و فعاليت آن ها بر اساس برنامه هاي منظم و هدفمند و حسن اجراي فعاليت ها توسط دبيرخانه سامانه مديريتHSE شهرداري تهران تا انتهاي پروژه مستمر پايش مي شود.
علاوه بر مناطق ده گانه فوق الذکر پروژه هاي استقرار سامانه مديريت HSE در برخي از مناطق، سازمان ها و شرکت هاي وابسته به شهرداري تهران شامل شرکت برج ميلاد تهران، شهرداري منطقه 15، شرکت اتوبوسراني واحد تهران و حومه در حال اجرا است.