فرم ارسال پیام

اطلاعات شخصی

پیام شما

آدرس شهر سالم روی نقشه گوگل

آدرس، کروکی و مسیرهای دسترسی وسایل حمل و نقل عمومی


جهت مشاهده و دريافت کروکي(آدرس) هر يک از بخشهاي شرکت شهرسالم بر آيکن هر بخش کليک نمائيد.

قابل توجه:در مناطق 2-7-9-11-18 هنوز مرکزي راه اندازي نگرديده است


 

 

  ساختمان مرکزي شرکت

  ساختمان وليعصر - معاونت درمان

 

 مرکز درماني منطقه1

  مرکز درماني منطقه2

  مرکز درماني منطقه3

  مرکز درماني منطقه4

  مرکزدرماني منطقه 4-اتوبوسراني

  مرکز درماني منطقه5

  مرکز درماني منطقه6

  مرکز درماني منطقه7

  مرکز درماني منطقه8

  مرکز درماني منطقه9

  مرکز درماني منطقه 10

  مرکز درماني منطقه11

  مرکز درماني منطقه 12

  مرکز درماني منطقه 13

  مرکز درماني منطقه14

  مرکز درماني منطقه15

  مرکز درماني منطقه16

  مرکز درماني منطقه17

  مرکز درماني منطقه18

  مرکز درماني منطقه 19- جديد

  مرکز درماني منطقه 19-قديم

  مرکز درماني منطقه 20

  مرکز درماني منطقه21

   مرکز درماني منطقه22