نظرسنجی از عملکرد شرکت شهرسالم

جنسیت


میزان تحصیلات


جزء کدام دسته از مخاطبین سایت هستید؟

تا چه میزان از تخصصهای پزشکی و دندانپزشکی ارائه شده در مراکز درمانی رضایت دارید؟

تا چه میزان از وضعیت رفاهی و تکریمی ارباب رجوع در مراکز درمانی شهرسالم رضایت دارید؟

تا چه میزان از پراکندگی مراکز درمانی شهرسالم درسطح مناطق 22گانه شهر تهران رضایت دارید؟

تا چه میزان از خدمات پاراکلینیکهای موجود در مراکز شهرسالم(آزمایشگاهها، عینک سازی و ... ) رضایت دارید؟

تا چه میزان از پراکندگی پزشکان، دندانپزشکان و مراکز درمانی طرف قرارداد با شرکت رضایت دارید؟

تا چه میزان با خدمات ارائه شده در مراکز درمانی شهرسالم آشنایی دارید؟

تا چه میزان از تخصصهای ارائه شده در مراکز درمانی شهرسالم اطلاع دارید؟

اطلاعات مورد نیاز خود را در درجه اول از کدامیک از منابع زیر کسب می کنید؟
اگر جزء کارکنان رسمی هستید، تا چه میزان از خدمات درمانی ارائه شده در مراکز درمانی مطلع هستید؟

اگر جزء کارکنان رسمی هستید و به واحد صدور معرفی نامه معاونت درمان مراجعه نموده ایدتا چه میزان از پاسخگویی پرسنل آن واحد رضایت دارید؟

اگر جزء کارکنان رسمی شهرداری هستید تا چه میزان از بخشنامه های مربوط به خود اطلاع دارید؟

ارسال نظر  مشاهده نتایج

نظرسنجی پرتال شهرسالم

سطح تحصیلات


پرتال شهرسالم را از نقطه نظر گرافیک و طرّاحی ظاهری چگونه ارزیابی می‌کنید؟

پرتال شهرسالم را از نظر سهولت در دسترسی به بخش‌‌های مختلف آن، چگونه ارزیابی می‌کنید؟

پرتال شهرسالم را از نقطه‌نظر جامعیت ارائه‌ی خدمات الکترونیک درمانی، چگونه ارزیابی می‌کنید؟

پرتال شهرسالم را نسبت به سطح متوسّط سایر پرتال‌های خدماتی بخش دولتی و عمومی چگونه ارزیابی می‌کنید؟

ارسال نظر  مشاهده نتایج

نظرات خود را با ما در میان بگذارید

اطلاعات شخصی

پیام شما