تاریخچه درگاه

درگاه شرکت شهرسالم شهرداری تهران در آغاز سال 1386 به همت روابط عمومی شرکت راه اندازی گردید. در این مرحله درگاه شرکت به عنوان یکی از زیرصفحه های درگاه معاونت مالی و اداری بوده است. در فروردین ماه سال 1387 درگاه شرکت با رویکرد جدید و با هدف تکریم ارباب رجوع، ارائه خدمات الکترونیکی و اطلاع رسانی دقیق و شفاف تمامی امور، با آدرسی مستقل از معاونت مالی و اداری و در قالب درگاه مستقل شرکت شهرسالم شروع به فعالیت نموده است. 
 

آدرس درگاه shahresalem.tehran.ir می باشد که بخش اول این ادرس از نام شرکت برگرفته شده است.
افتخارات درگاه

 دومین جشنواره ساب پورتالهای شهرداری تهران - سال 1387 -- کسب رتبه قابل تقدیر دو -- جهت رویت لوح تقدیر جشنواره کلیک کنید

 چهارمین جشنواره ساب پورتالهای شهرداری تهران - سال 1390 -- کسب رتبه دوم در معیار جامعیت محتوا -- جهت رویت لوح تقدیر جشنواره کلیک کنید