بروشورهای قبل از سال 94

شرکت شهر سالم شهرداری تهران در نیم دهه گذشته (چاپ مجدد)

شرکت شهر سالم شهرداری تهران در نیم دهه گذشته (چاپ مجدد)

آنچه باید بدانیم (معاونت درمان)

آنچه باید بدانیم (معاونت درمان)

مرکز بهداشتی درمانی منطقه 17

مرکز بهداشتی درمانی منطقه 17

همه باید بدانیم - سالمند و سالمندی

همه باید بدانیم - سالمند و سالمندی

درمانگاه دندانپزشکی شهدای اتوبوسرانی

درمانگاه دندانپزشکی شهدای اتوبوسرانی

مرکز بهداشتی درمانی شبانه روزی منطقه 1

مرکز بهداشتی درمانی شبانه روزی منطقه 1

پلی کلینیک تخصصی شبانه روزی منطقه 3

پلی کلینیک تخصصی شبانه روزی منطقه 3

مرکز بهداشتی درمانی منطقه 13

مرکز بهداشتی درمانی منطقه 13

بخش تصویربرداری پزشکی مرکز بهداشتی درمانی منطقه 5

بخش تصویربرداری پزشکی مرکز بهداشتی درمانی منطقه 5

مراکز بهداشتی درمانی شرکت شهر سالم شهرداری تهران

مراکز بهداشتی درمانی شرکت شهر سالم شهرداری تهران