لیست کتابها

کتابچه سامانه یکپارجه شبانه روزی اطلاع رسانی، خدمات درمانی، مشاوره پزشکی و اورژانس

کتابچه سامانه یکپارجه شبانه روزی اطلاع رسانی، خدمات درمانی، مشاوره پزشکی و اورژانس


کتابچه مذکور شامل نحوه مراجعات به معاونت درمان شرکت شهر سالم و دریافت هزینه های درمانی است. همچنین این کتابچه مشتمل بر لیست بیمارستان های طرف قرارداد این شرکت برای استفاده بیمه شدگان شهرداری تهران نیز است.

ادامه مطلب

کتابچه شرکت شهر سالم به همراه لیست مراکز طرف قرارداد

کتابچه شرکت شهر سالم به همراه لیست مراکز طرف قرارداد


کتابچه مذکور شامل فعالیت های شرکت شهر سالم شهرداری تهران در نیم دهه گذشته در حوزه بهداشت و درمان است. همچنین این کتابچه مشتمل بر لیست مراکز طرف قرارداد این شرکت برای استفاده بیمه شدگان شهرداری تهران نیز است.

ادامه مطلب

راهنمای جامعه ایمن-راهنمای هفتم

راهنمای جامعه ایمن-راهنمای هفتم


ادامه مطلب

راهنمای جامعه ایمن- راهنمای ششم

راهنمای جامعه ایمن- راهنمای ششم


ادامه مطلب

راهنمای جامعه ایمن-راهنمای پنجم

راهنمای جامعه ایمن-راهنمای پنجم


ادامه مطلب

راهنمای جامعه ایمن- راهنمای چهارم

راهنمای جامعه ایمن- راهنمای چهارم


ادامه مطلب

راهنمای جامعه ایمن- راهنمای سوم

راهنمای جامعه ایمن- راهنمای سوم


ادامه مطلب

راهنمای جامعه ایمن- راهنمای دوم

راهنمای جامعه ایمن- راهنمای دوم


ادامه مطلب

راهنمای جامعه ایمن- راهنمای اول

راهنمای جامعه ایمن- راهنمای اول


ادامه مطلب

بهداشت و ایمنی در محیط کار اداری

بهداشت و ایمنی در محیط کار اداری


کتاب بهداشت و ایمنی در محیط کار اداری شامل مطالبی همچون استرس در محیط کار ، روشنایی مناسب محیط کار ، میز و صندلی نامناسب ، دما و رطوبت و تهویه نامناسب ، برق گرفتگی و الکتریسیته ساکن و میدان های الکترو مغناطیسی در محیط کار اداری است که توصیه هایی را برای کارمندان نیز در بردارد.

ادامه مطلب

ایمنی و بهداشت وسایل ومحوطه عمومی بازی کودکان

ایمنی و بهداشت وسایل ومحوطه عمومی بازی کودکان


خلاصه کتاب : کتاب ایمنی و بهداشت وسایل ومحوطه عمومی بازی کودکان در سال 1383 تالیف شده است و مشتمل بر مطالبی همچون : شرایط عمومی محوطه وسایل بازی کودکان ، ضوابط عمومی بهداشت و ایمنی محوطه بازی کودکان ، مواد مورداستفاده در پوشش کف محوطه بازی کودکان، مواد مورد استفاده در ساخت وسایل بازی ، ضوابط اختصاصی وسایل بازی کودکان و توصیه های ایمنی و بهداشتی به استفاده کنندگان از وسایل بازی است .

ادامه مطلب

مجموعه دستورالعمل های بهداشت و ایمنی کار

مجموعه دستورالعمل های بهداشت و ایمنی کار


خلاصه کتاب : کتاب مجموعه دستورالعمل های بهداشت و ایمنی کار مشتمل بر 19 فصل که به رعایت دستورالعمل های بهداشتی و ایمنی در حین کار توسط کارگران و پیمانکاران شهرداری تهران می پردازد. 

ادامه مطلب