قائم مقام و معاون مالی و اداری


 

سرپرست معاون مالی و اقتصادی
سجاد احمدوند

مسئول دفتر
شقایق اغنامیان

منابع انسانی

مدیر امور اداری
راهله اژدری
کارشناسان این واحد
آقای رضایی
فاطمه فکری

حقوقی وامورقراردادها

مدیریت حقوقی و امور قراردادها
جواد تجددنسب
کارشناسان این واحد

ایرج سلیمانی

شهناز قاسمی
سپیده داوودی

امور مالی و اموال

مدیر امور مالی
علی حیدری
کارشناسان این واحد
آرمین گل کوهی - عبدالرضااحمد زاده
حسین سردار کلاری- محدثه نیکزاد تهرانی - جعفر خادم همدانی
الهام جولایی - طاهره زمانی

پشتیبانی و تدارکات

مدیر امور عمومی و پشتیبانی
  امیر علی تربتی
کارمند این واحد
حامد پاکروان

مائده فکری

طرح و برنامه و بودجه

مدیر طرح و برنامه
محمدرضا مرادخانی
کارشناسان این واحد
صغری مرادی
نوشن ناظریان

واحد رفاه

مدیر واحد رفاه
محدثه نیکزاد طهرانی