معاونت مالی و اداری

 

معاونت مالی و اداری: 
  افشین جباری


سرپرست امور مالی شرکت شهرسالم: 

ابوذر صفافر

رزومه

 

مسئول دفتر:
شقایق اغنامیان


تجهیزات پزشکی


 

مدیر تجهیزات پزشکی:
آقای دکتر مجتبی امانی

رزومه
تلفن تماس:
96025883

کارشناسان این واحد :
فروغ نورمحمدی

زینب السادات شریعت

مهران مهرزاد

امور مالی و اموال

معاون مالی و ادری
افشین جباری

سرپرست امور مالی شرکت شهرسالم
ابوذر صفافر

رییس حسابداری
آرمین گل کوهی 

مسئول حقوق و دستمزد
محمد جواد حسینی

کارشناسان این واحد
   حسین سردار کلاری- زهرا قلعه نوعی-جعفر خادم همدانی-  ایرج جعفری- جاوید آقاجانی
  منصور باقریان- محمد باقر سالمی-عبدالرضا احمد زاده - فاطمه فدایی- مسعود غلامی- فرانک انوشه - نعیم میرسراج

 

پشتیبانی و تدارکات

 

مدیر امور عمومی و پشتیبانی
  امیر علی تربتی
کارمند این واحد
حامد پاکروان

مائده فکری

مسعود شهریور

فاطمه بحرینی


 

 

حقوقی وامورقراردادها

 

سرپرست امور حقوقی قراردادها
  ایرج سلیمانی

رزومه

کارشناسان این واحد

سپیده داوودی

روح اله دلفان

سیده سارا غفاری نیا