سرپرست معاون مالی و اقتصادی


 

سرپرست معاون مالی و اقتصادی: 
علی حیدری


جانشین معاون مالی و اقتصادی: 
محمد روشن
رزومه

مسئول دفتر:
شقایق اغنامیان


تجهیزات پزشکی


 

مدیر تجهیزات پزشکی:
صغری حاجیلو

رزومه
تلفن تماس:
96025883

کارشناسان این واحد :
فروغ نورمحمدی

زینب السادات شریعت

مهران مهرزاد

امور مالی و اموال

مدیر امور مالی
علی حیدری

مسئول حقوق و دستمزد
محمد جواد حسینی
کارشناسان این واحد
آرمین گل کوهی - عبدالرضااحمد زاده
حسین سردار کلاری- زهرا قلعه نوعی- سهیلا بوترابی - جعفر خادم همدانی
الهام جولایی - طاهره زمانی- ایرج جعفری- جاوید آقاجانی- منصور باقریان- محمد باقر سالمی

 

پشتیبانی و تدارکات

 

مدیر امور عمومی و پشتیبانی
  امیر علی تربتی
کارمند این واحد
حامد پاکروان

مائده فکری


حقوقی وامورقراردادها

 

سرپرست امور حقوقی قراردادها
آقای محمد صادق رحم دار

کارشناسان این واحد

ایرج سلیمانی

شهناز قاسمی
سپیده داوودی