سرپرست معاون مالی و اقتصادی


 

سرپرست معاون مالی و اقتصادی: 
سجاد احمدوند
رزومه


جانشین معاون مالی و اقتصادی: 
محمد روشن
رزومه

مسئول دفتر:
شقایق اغنامیان


تجهیزات پزشکی


 

مدیر تجهیزات پزشکی:
صغری حاجیلو

رزومه
تلفن تماس:
96025883

کارشناسان این واحد :
فروغ نورمحمدی

زینب السادات شریعت

مهران مهرزاد

امور مالی و اموال

مدیر امور مالی
علی حیدری

مسئول حقوق و دستمزد
محمد جواد حسینی
کارشناسان این واحد
آرمین گل کوهی - عبدالرضااحمد زاده
حسین سردار کلاری- زهرا قلعه نوعی- سهیلا بوترابی - جعفر خادم همدانی
الهام جولایی - طاهره زمانی- ایرج جعفری- جاوید آقاجانی- منصور باقریان- محمد باقر سالمی

 

پشتیبانی و تدارکات

 

مدیر امور عمومی و پشتیبانی
  امیر علی تربتی
کارمند این واحد
حامد پاکروان

مائده فکری


حقوقی وامورقراردادها

مدیریت حقوقی و امور قراردادها
جواد تجددنسب

رزومه

کارشناسان این واحد

ایرج سلیمانی

شهناز قاسمی
سپیده داوودی