معاونت مالی و اداری

 

معاونت مالی و اداری: 
  افشین جباری


سرپرست امور مالی شرکت شهرسالم: 

ابوذر صفافر

رزومه

 

مسئول دفتر:
شقایق اغنامیان


امور مالی و اموال

معاون مالی و ادری
افشین جباری

سرپرست امور مالی شرکت شهرسالم
ابوذر صفافر

رییس حسابداری
آرمین گل کوهی 

مسئول حقوق و دستمزد
محمد جواد حسینی

کارشناسان این واحد
   حسین سردار کلاری- زهرا قلعه نوعی-جعفر خادم همدانی-  ایرج جعفری- جاوید آقاجانی
  منصور باقریان- محمد باقر سالمی-عبدالرضا احمد زاده - فاطمه فدایی- مسعود غلامی- فرانک انوشه - نعیم میرسراج

 

منایع انسانی

مدیر منابع انسانی:
خانم دکتر یعقوب پور
رزومه

 تلفن تماس:
96025888

 مسئول رفاه:
محدثه نیکزاد طهرانی

کارشناس اداره رفاه:

  آیدا ملک اکبری

مسئول آموزش:
صغری مرادی

کارشناسان امور اداری:
محمدرضا جلیلوند

فاطمه فکری

معصومه دیم کار

مژگان میرزایی

حقوقی وامورقراردادها

 

سرپرست امور حقوقی قراردادها
  ایرج سلیمانی

رزومه

کارشناسان این واحد

سپیده داوودی

روح اله دلفان

سیده سارا غفاری نیا

 


 

تجهیزات پزشکی


 

مدیر تجهیزات پزشکی:
آقای دکتر مجتبی امانی

رزومه
تلفن تماس:
96025883

کارشناسان این واحد :
فروغ نورمحمدی

زینب السادات شریعت

مهران مهرزاد

پشتیبانی و تدارکات

 

مدیر امور عمومی و پشتیبانی
  امیر علی تربتی
کارمند این واحد
حامد پاکروان

مائده فکری

مسعود شهریور

فاطمه بحرینی