07/30/2015 - پنجشنبه 8 مرداد 1394
مسئولین درمانگاه

 

رئیس درمانگاه:
 آقای دکتر رضا فرجی
مسئول فنی نوبت صبح:
 خانم دکتر ناهید آهنگر سریزدی
مسئول فنی نوبت عصر:
آقای دکتر ابوالفضل سروش
مسئول فنی نوبت شب:
آقای دکتر ابوالفضل سروش

کمينه Text/HTML