08/29/2015 - شنبه 7 شهريور 1394
مسئولین درمانگاه

 

رئیس درمانگاه:
 آقای دکتر رضا فرجی
مسئول فنی نوبت صبح:
 خانم دکتر ناهید آهنگر سریزدی
مسئول فنی نوبت عصر:
آقای دکتر ابوالفضل سروش
مسئول فنی نوبت شب:
آقای دکتر ابوالفضل سروش