مسئولین درمانگاه

رئیس درمانگاه:
 آقای دکتر رضا فرجی

مسئول فنی نوبت صبح:
 خانم دکتر ناهید آهنگر سریزدی

مسئول فنی نوبت عصر:
آقای دکتر ابوالفضل سروش

مسئول فنی نوبت شب ایام زوج:
آقای دكتر مجيد دادمهر

مسئول فنی نوبت شب ایام فرد و جمعه:
آقای دكتر عباس عطوف


جهت اطلاع ازخدمات و آشنایی با کلینیکها و پاراکلینیکهای این درمانگاه بر آیتم مورد نظر کلیک نمائید

ویدیو خدمات بهداشتی و درمانی مرکز 12