|  03/02/2015 - دوشنبه 11 اسفند 1393

نوع جستجو را انتخاب کنید.
  • سایت
  • وب
Search
مسئولین درمانگاه

 

رئیس درمانگاه:
 آقای دکتر رضا فرجی
مسئول فنی نوبت صبح:
 خانم دکتر ناهید آهنگر سریزدی
مسئول فنی نوبت عصر:
آقای دکتر ابوالفضل سروش
مسئول فنی نوبت شب:
آقای دکتر ابوالفضل سروش

حق انتشار اطلاعات براى شهردارى تهران محفوظ است 1390 - 1385
بازگشت به بالا ^