مسئولین درمانگاه5

 

مدیر درمانگاه:
آقای دکتر عباس سکوت


مسئولین فنی اصلی :
 آقای دکتر سیدعباس سکوت

  قائم مقام مسئولین فنی :
خانم دکتر مریم لاجوردی
 


جهت اطلاع ازخدمات و آشنایی با کلینیکها و پاراکلینیکهای این درمانگاه بر آیتم مورد نظر کلیک نمائید