مسئولین درمانگاه5

 

رئیس درمانگاه:
آقای مهندس فرهاد دباغچیان

مسئولین فنی :
 آقای دکتر امیر حاجی نور محمدی
آقای دکتر محمدعلی زارع


جهت اطلاع ازخدمات و آشنایی با کلینیکها و پاراکلینیکهای این درمانگاه بر آیتم مورد نظر کلیک نمائید