07/06/2015 - دوشنبه 15 تير 1394
مسئولین درمانگاه5

 

رئیس درمانگاه:
آقای دکتر محمدعلی زارع
مسئول فنی نوبت صبح:
 آقای دکتر امیر حاجی نور محمدی
مسئول فنی نوبت عصر:
آقای دکتر علی حریرچی
مسئول فنی نوبت شب:
-

کمينه Text/HTML