04/02/2015 - پنجشنبه 13 فروردين 1394
مسئولین درمانگاه5

 

رئیس درمانگاه:
آقای دکتر محمدعلی زارع
مسئول فنی نوبت صبح:
 آقای دکتر امیر حاجی نور محمدی
مسئول فنی نوبت عصر:
آقای دکتر علی حریرچی
مسئول فنی نوبت شب:
-