مسئولین درمانگاه5

 

مدیر درمانگاه:
آقای دکتر محمود امانی

مسئولین فنی :
 آقای دکتر امیر حاجی نور محمدی
آقای دکتر محمدعلی زارع


جهت اطلاع ازخدمات و آشنایی با کلینیکها و پاراکلینیکهای این درمانگاه بر آیتم مورد نظر کلیک نمائید