مسئولین درمانگاه 3


سرپرست درمانگاه:
آقای دکتر سید عباس سکوت
رزومه

مسئول فنی نوبت صبح:
 خانم دکتر اکرم صدفی تهرانی
مسئول فنی نوبت عصر:
خانم دکتر عطیه سلیمانی
مسئول فنی نوبت شب:
خانم دکتر اکرم صدفی تهرانی

جهت اطلاع ازخدمات و آشنایی با کلینیکها و پاراکلینیکهای این درمانگاه بر آیتم مورد نظر کلیک نمائید

ویدیو خدمات بهداشتی و درمانی مرکز 3