مسئولین درمانگاه 3سرپرست درمانگاه:
 خانم دکتر اکرم صدفی تهرانی

مسئول فنی اصلی:
  خانم دکتر اکرم صدفی تهرانی
قائم مقام مسئول فنی:
جناب آقای دکتر وحید عابد خجسته

جهت اطلاع ازخدمات و آشنایی با کلینیکها و پاراکلینیکهای این درمانگاه بر آیتم مورد نظر کلیک نمائید

ویدیو خدمات بهداشتی و درمانی مرکز 3