ارایه پاسخ مدیرعامل شرکت شهر سالم به درخواست های بازنشستگان در حوزه درمان
به گزارش روابط عمومي سازمان بازنشستگي شهرداري تهران،  دكتر حسن علي غفاري به خواسته هيات مديره کانون بازنشستگ...

جلسه پایش و نظارت ستادی برعملکرد شرکت شهرسالم برگزار شد
به گزارش روابط عمومي شرکت شهرسالم شهرداري تهران، در اين جلسه که با هدف نهادينه‌سازي نظام نظارت و پايش مستمر ...

دیدار با خانواده شهدای مدافع حرم
به گزارش روابط عمومی بسیج شرکت شهر سالم شهرداری تهران، بر اساس برنامه تقدیر از خانواده شهدا، حمی...

برگزاري كميته حفاظت فني و بهداشت كار در حوزه فضاي سبز  منطقه 21 شهرداري تهران
دراین جلسه پس از ارائه گزارش از وضعیت ایمنی و بهداشت منطقه و توزیع کارت­های تناسب با کار محوله کارگران فضای...

برگزاري كميته حفاظت فني و بهداشت كار در حوزه خدمات شهري  منطقه 21 شهرداري تهران
به گزارش روابط عمومی شرکت شهرسالم شهرداری تهران، دراین جلسه پس از ارائه گزارش از وضعیت ایمنی و بهداشت منطقه ...

تشکیل پرونده سلامت الکترونیک کارمندان مناطق 3، 13، 14 و 17 شهرداری تهران
به گزارش روابط عمومی شرکت شهرسالم شهرداری تهران، پیرو مفاد برنامه پنج ساله دوم شهرداری تهران و با هدف تاكيد ...