جلسه مشترک نظارت ستادی شرکت شهرسالم
  جلسه مشترک نظارت ستادی شرکت شهرسالم و اداره کل امور ایثارگران شهرداری تهران جهت بررسی و رسیدگی به امور ایث...

ملاقات هفتگی مدیرعامل شهرسالم
کارکنان شرکت،کارکنان محترم و بازنشستگان شریف شهرداری تهران،چهارشنبه ۲۷ تیر درملاقات هفتگی با دکتر چوبینه...

حضوردکترچوبینه مدیرعامل شرکت شهرسالم درجلسهء ارتباط مستقيم ازطريق سامانه ١٨٨٨
حضوردکترچوبینه مدیرعامل شرکت شهرسالم درجلسهء ارتباط مستقيم معاون و مديران منابع انساني شهرداري تهران ازطريق ...

آگهي فراخوان عمومي مناقصه
شركت شهرسالم وابسته به شهرداری تهران در نظر دارد در چارچوب قانون برگزاري مناقصات، انجام موضوع ذيل را از ...

آگهي فراخوان عمومي مناقصه(مجدد)
  شركت شهرسالم وابسته به شهرداری تهران در نظر دارد در چارچوب قانون برگزاري مناقصات، انجام موضوع ذيل را از ...

آگهی فراخوان مزایده عمومی
به آگاهي ميرساند شركت شهر سالم وابسته به شهرداری تهران قصد دارد بهره برداري از بخش های داروخانه درمانگاههای...

برگزاری جلسه کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار حوزه فضای سبز منطقه 11
جلسه کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار در حوزه فضای سبز منطقه 11 با حضور مسئولین فضای سبز منطقه، ناظرین فضای سبز ...

برگزاری جلسه کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار حوزه فضای سبز منطقه 6
در راستای برگزاری جلسات کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار و به منظور هماهنگی و اثر بخشی هر چه بیشتر مجموعه فعال...

جلسه آموزش در حوزه خدمات شهری و فضای سبز منطقه4
در راستای افزایش سطح آگاهی و دانش کارگران حوزه خدمات شهری و فضای سبز در مورد موضوعات بهداشت و ایمنی مرتب...